اعضای هیئت مدیره

                                                  اعضای هئیت مدیره شرکت گهر انرژی سیرجان ( سهامی خاص)

ردیف

مشخصات

 سمت

به نمایندگی از طرف

1

آقای ناصر تقی زاده

 رئیس هیئت مدیره

( شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام

2

آقای محمد نجفی زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی خاص)

3

آقای مجید دبیریان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص)

4

آقای محمد نوری

عضو هیئت مدیره

 شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر (سهامی خاص)

5

 آقای محمد مهدی امینی

عضو هیئت مدیره 

 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)